Privacyverklaring

Inclusi is gevestigd aan de Schellingwouderdijk 257 te Amsterdam, de Leunisdijk 2 te Esch en de  Wilhelminalaan 31 te Zutphen. Veiligheid en vertrouwen zijn bij onze dienstverlening zowel tijdens de gesprekken en bij het verzamelen en vastleggen van jouw gegevens van belang. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op al onze diensten (zie www.inclusi.nl). Inclusi handelt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Contactgegevens
Drs. Elisabeth Bogaard
Schellingwouderdijk 257 1023 NG Amsterdam
tel: 06 19118329 Elisabeth@inclusi.nl KvK: 50019481

Drs. Jeroen Hendrikse
Wilhelminalaan 31 7204 AB Zutphen
tel: 0651079830 Jeroen@inclusi.nl KvK: 81123090

Drs. Roy Vranken
Leunisdijk 2 5296 KZ Esch
tel: 06 18458545 Roy@inclusi.nl KvK: 12059097

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inclusi verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van jouw persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Inclusi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 

 • informatie met betrekking tot je werk en leven. Deze informatie verstrek je tijdens de (coachings)gesprekken of in de training om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inclusi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden in te loggen in bij de dienstverlening behorende computerprogramma’s – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of E-book
 • Om hulp op maat te bieden
 • Om offertes en facturen te versturen en betalingen te verwerken 

Geautomatiseerde besluitvorming
Inclusi neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat wij daartussen zitten. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inclusi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw dossier (in geval van ZKMcoaching) met gegevens bewaart Inclusi na afronding van de dienstverlening zeven jaar, facturen worden zeven jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Inclusi verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met personen/bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (ZKM-online, ZKM-service), hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Desgewenst kan je een afschrift van deze bewerkersovereenkomst bij ons opvragen. Inclusi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inclusi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inclusi en heb je het recht op gegevens- overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elisabeth@inclusi.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inclusi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om onbevoegde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. 

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of we aan de geldende privacywetgeving en aan onze eigen privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt neem dan contact op met ons via elisabeth@inclusi.nl of bel naar één van de onder contactgegevens opgenomen telefoonnummers.